SOFIENLUND PÅ SKØYEN
Sofienlund i Drammensveien 155 på Skøyen i Oslo er en fredet lystgårdseiendom fra første del av 1800 tallet. Stedet er en typisk løkke eller mindre avls- og lystgårdseiendom, slik de ble anlagt og drevet av byborgerskapet i førindustriell tid. Opprinnelig, og så sent som i 1920 årene, besto eiendommen av et komplett gårdsanlegg med tre innhus og flere uthus.

1813 Eiendommen ble første gang bygslet fra Nordre Skøyen gård i gamle Aker kommune. Bygsleren var handelsmann og grosserer Esklid Larsen.

1818 Sofienlund ble kjøpt av regjeringsadvokat Jonas Anton Hielm. Navnet Sofienlund stammer antakelig fra hans frue het Sophie.

1824 Eiendommen overtas av generalkonsul og bankier Hans Faye. Den store ombyggingen med forblending av tømmeret og påbygg på hagesiden er utført i hans tid. Hovedbygningen fredes dette året.

1835 Eier Høker Brevig.

1853 Den nye eieren Hans Olssøn Holmsen overtar eiendommen og moderniserer sidebygningen.

I 1900-årene reduseres eiendommens størrelse betydelig på grunn av økt
behov for trafikkareal i området.

1916 Aker kommune overtar med tanke på riving på grunn av planer for utvidelse av Drammensveien.

1924 Riksantikvaren freder hovedbygningen. Bygningen måles opp og tegningene viser at det på det tidspunktet ble satt opp indre skillevegger i lette konstruksjoner og tatt ut åpninger i indre vegger. Tegningene viser også at det siden 1924 ikke er gjort endringer i planløsningene.

1948 Kommunene slås sammen og Oslo kommune overtar som eier. Sofienlunds areal reduseres ytterligere. Så sent som i 1920-årene besto en av tre våningshus, dokkestue, stabbur, to uthus, drengestue, privet og vedskjul. Siden overtakelsen har eiendommen forfalt p.g.a. manglende vedlikehold slik at den ikke lenger kunne brukes.

1990 Forvaltningen av fredede eiendommer i Oslo blir etter lov om kulturminner delegert fra Riksantikvaren til Oslo kommune v/Byantikvaren. Siden da har det overordnede ansvaret for bevaring av Sofienlund ligget hos Byantikvarens kontor.

Høsten 1999 solgte Oslo Kommune eiendommen til Nordisk Kulturminnevern AS som senere har endret navn til Sofienlund AS, med betingelser om full restaurering og vedlikeholdsplikt, samt med lovnad om at selskapet kan utvikle eiendommen til næringsvirksomhet i begrenset grad.

http://www.sofienlund.com