Bygrensesteiner 1878
Gå til Byggebeltesteiner

Grensesteiner Kristiania/Aker fra 1878

Allerede kort tid etter byutvidelsen i 1859 grodde det opp nye forsteder på utsiden av den nye bygrensen, og diskusjonen om forsteder som samlinger av mennesker som førte med seg fattigdom, laster og forbrytelser var levende. Ved utvidelsen i 1878 ble det forhandlet frem et byggebelte utenfor bygrensen der byens bygningsbestemmelser gjaldt, for å unngå at det skulle komme nye forsteder der fattige bygget egne boliger og
de sosiale forholdene ble dårlige. Byggebeltet hadde den virkning det var ment å ha.
Bygrensen fra 1878 omfatter det som ble dagens indre by, med gater, kvartaler, byparker, den tette byen laget for trikk og fotgjengere, med mer enn 10 000 innbyggere per kvadratkilometer, til forskjell fra ytre by med spredt blokk- og småhusbebyggelse og en befolkningstetthet på om lag en tredjedel av indre by. Den nye bygrensen ble markert ved 81 cirka 100 cm høye og cirka 450 kg tunge merkesteiner i granitt, fra sjøkanten i Kongshavn i øst
(nr. 1) til Frognerelvens utløp i vest.

Grensestein 1

Originaldokumenter beskriver plasseringen slik:

«Fra et Punkt ved en Jettegryde 38 Fod søndenfor Schwenkes gamle Træpakbod ved Kongshavn, og hvor Grændsesten No. 1 sættes,»

Den sto midt i dagens Mossevei, nær Sjursøya.
Steinen er tapt.

Grensestein 2

«gaar Grændsen i østlig Retning over Liabrochauseen 130 Fod til No. 2 …»

Står på oppsiden av Mosseveien mellom Karlsborgveien og Sjursøya.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 3

«og derfra 120 Fod til No. 3, hvilket sidste Punkt er 250 Fod fra den nævnte Jettegryde oppe i Fjeldstrækningen.»

Sterkt medtatt og den øvre halvparten er borte.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.
Grensestein 4

«Herfra gaar Grændsen i ret Linie i nordvestlig Retning 243 Fod til No. 4, …»

Står ved bekken nedenfor Kafé Utsikten.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 5
«herfra i samme Retning 138 Fod til No. 5 …»

Står i buskene nedenfor Kafé Utsikten.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.
Grensestein 6
«og videre i samme Retning 118 Fod til No. 6 …»

Står ved en fjellsprekk nedenfor Kafé Utsikten.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.
Grensestein 7
«og fremdeles i samme Retning til No. 7, hvilket sidste Punkt er beliggende paa Fjeldskrænten strax øst for Holsts Løkke.»

Står på fjellet rett ovenfor lyskrysset ved Karlsborgv.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.
Grensestein 8
«Herfra bøier Grændsen i mere nordlig Retning og gaar 117 Fod til No. 8 …»

Står rett ovenfor det nederste gule huset i Karlsborgv.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.
Grensestein 9

«og gaar videre i samme Retning 247 Fod til No. 9 …»

Står i gjerdet til det øverste huset i Karlsborgv. (bak Sjømanns-hjemmet).
Foto: Petter Heier.

Grensestein 10

«og herfra i samme Retning 331 Fod til No. 10.»

Står lett tilgjengelig ved sti fra Helleristninger til Kongsveien.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 11

«Herfra gaar Grændsen under en svag Bøining mod Vest 571 Fod til No. 11, hvilket Punkt ligger 100 Fod østenfor Løkken Karlsborgs Havegjerdes sydøstre Hjørne.»

Står 10 m inne i skogen på østsiden av veien, litt ovenfor der veien til Ekebergrestauranten går til venstre.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 12

«Her bøier Grændsen mere mod Nord og gaar 364 Fod til No. 12, …»

Lå i en krypkjeller under Ekebergrestauranten, men er nå montert foran inngangen.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 13

«herfra i mere østlig Retning 309 Fod til No. 13 …»

Ligger veltet i en bratt skråning nord for Ekebergrestauranten.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 14

«og videre 145 Fod til No. 14 …»

Står nederst i en liten steinur.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 15

«fra dette Punkt fremdeles i østlig Retning 484 Fod til
No. 15 …»

Står i en meget bratt skråning nedenfor en utsiktsplass med jernrekkverk.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 16

«hvorefter Grændsen fortsætter vedblivende med Bøining østover henimod Pladsen Udsigten, idet afstanden til 16 er 347 Fod – dette Punkt ligger 800 Fod fra Oslo Kirke;»

Står i en «rørgate», synlig fra krysset i turveien til Gamlebyen.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 17

«herfra til No. 17 400 Fod, …»

Står i turveien der denne deler seg i 3, nedenfor Ekeberg gård.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 18

«til No. 18 234 Fod …»

Står i skråningen på nedsiden av Valhallveien der jernrekkverket på fortauet slutter.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 19

«og til No. 19, der sættes ved den gamle Egebergvei strax vestenfor Udsigten, 725 Fod; …»

Steinen er antagelig tapt.

Grensestein 20

«herfra 169 Fod til No. 20, der sættes i det nordøstre Hjørne af Udsigtens Havegjerde;»

Ikke funnet, men skal være på en eiendom ved Utsiktsveien.

Grensestein 21

«herfra fremdeles i østlig Retning 316 Fod til No. 21 …»

Står rett nedenfor Brannfjellveien 4 i skråningen mot Valhallveien.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 22

«og videre i samme Retning 136 Fod til No. 22, der sættes ved enden av Stengjerdet mellem Carlsens Plads og Jakobsens Huse, …»

Står nedenfor muren til Brannfjellveien 6.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 23

«hvorefter Grændsen følger Delet mellom disse Eiendomme 260 Fod til No. 23, der sættes ved Enden af et Gjerde ved Bækken strax østenfor Jakobsebs Hus.»

Står i et tornekratt på eiendommen Brannfjellveien 10.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 24

«Herfra bøier Grændsen svagt mod Nord og gaar 644 Fod til No. 24, der sættes strax søndenfor en Vei, der fører til Sørensløkken, …»

Steinen er tapt.

Grensestein 25

«herfra 405 Fod til No. 25 …»

Står på toppen av fjellskråningen ovenfor Simensbrekka.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 26

«og derpaa 414 Fod til No. 26 …»

Står i fjellskråningen bak nye blokker i krysset Valhallveien og Ryenbergveien.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 27

«hvorfra 170 Fod i omtrent samme Retning til No. 27;»

Lå nedenfor fjellskråningen i Ryenbergveien, men er flyttet til slutten av innkjørselen til Ryenbergveien 73 A.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 28

«herfra 258 Fod til No. 28 …»

Steinen er tapt.

Grensestein 29

«og videre 365 Fod til No. 29, der sættes ved Enebak-
veien …»

Steinen er tapt.

Grensestein 30

«og herfra i samme Retning 325 Fod til No. 30, der sættes ved den gamle (nedlagte) Enebakvei; …»

Står i veikanten i Enebakkveien rett ovenfor Konows gate.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 31

«herfra i omtrent samme Retning 360 Fod til No. 31, der sættes paa Fjældskrenten bagenfor Snedkerstuen …»

Står på en fjellknaus nedenfor Baglerfaret 10.
Foto: Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening.

Grensestein 32

«og videre 247 Fod til No. 32, der sættes ved en ny anlagt vei til Gaarden Manglerud; …»

Steinen er tapt.

Grensestein 33

«her bøier Grændsen i mer nordlig Retning og gaar 130 Fod til No. 33 …»

Steinen er tapt.

Grensestein 34

«hvorfra den fortsætter 375 Fod til No. 34, der sættes ved en Bæk i den Øst for Snedkerstuen værende Dalslugt og 400 Fod fra Bækkens Udløb i Loelven.»

Muligens en erstatning for den opprinnelige.
Foto: Stig Rune Pedersen.

Grensestein 35

«Herfra bøier Grændsen skarpt af i vestlig Retning og gaar 552 Fod til No. 35, der sættes på Høiden lige op for Elven …»

Står midt i en nedlagt barnehage ved Arnljot Gellines vei 27.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 36

«og derfra omtrent i samme Retning 1107 Fod til No. 36, der sættes lige ved søndre Ende af Delet mellem Vaalerengen og Etterstad …»

Steinen er tapt.

Grensestein 37

«hvilket Dele følges over No. 37 …»


Står dypt nedgravet innerst på parsell 16 i Etterstad kolonihage.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 38

«og 38, der sættes ved Veien, som fører fra Vaalerengen til Bjertnes …»

Står ved et plankegjerde mellom Etterstadgata og kolonihagen.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 39

«og videre over No. 39 …»


Står inne i bakgården til Vålerenga Bo- og servicesenter i Etterstadgata 10.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 40

«251 Fod til No. 40, der sættes paa Østsiden af Strømsveien.»

Grensestein 41

«Herfra gaar Grændsen i vestlig Retning i næsten ret Linie til Veisammenløbet ved Lilletøien, idet Afstanden fra No. 40 til 41, der sættes i vestre Hjørne af Malerhougens Havegjærde er 282 Fod, …»

Grensestein 42

«fra No. 41 til No. 42 – 392 Fod, og ligger i Vinkelen af Gjerdet mellem Ensjø og Gladengen …»

Står ved innkjørselen til Ensjøsvingen 29.

Foto: Petter Heier.

Grensestein 43

«herfra i ret Linie 518 Fod til No. 43 …»


Steinen er tapt.

Grensestein 44

«og videre i samme Linie 1017 Fod til No. 44, der sættes i Normannsløkkens Havegjerde 162 Fod fra dettes vestre Hjørne; …»


Steinen er tapt.

Grensestein 45

«her gjør Linien en svag Bøining mod Nord og gaar 570 Fod til No. 45 ved Veien til Normannsløkken …»


Steinen er tapt.

Grensestein 46

«og videre i samme rette Linie 660 Fod til No. 46, der sættes i det ovenfor nævnte Veisammenløb ved Lilletøiens søndre Havegjerde.»

Foto: Faksimile A-magasinet 27. mai 1933.
Steinen er tapt.

Grensestein 47

«Her bøier Linien i mere nordlig Retning og i ret Linie 507 Fod til No. 47 …»

Foto: Faksimile A-magasinet 27. mai 1933.
Steinen er tapt.

Grensestein 48

«og 1492 Fod til No. 48, der sættes paa en Fjeldaare ved Professorløkke under Tøien, Keiserløkken kaldet, …»

Foto: Postkort i NB.
Steinen er tapt.

Grensestein 49

«og herfra 1685 Fod til No. 49, der sættes ved den nye Throndhjemsvei 89 Fod fra dennes Sammenløb med den gamle Throndhjemsvei; …»

Foto: Faksimile A-magasinet 27. mai 1933.
Steinen er tapt.

Grensestein 50

«herfra følger Grændsen først nævnte Vei indtil No. 50, der sættes paa Nordsiden af Veidelet mellem denne Vei og Veien til Raschs løkke …»

Funnet i brannrestene etter Rommen gård som brant i 1997. Opprinnelig plass ved Tronheimsv. nedenfor Sinsen kino. Står nå på Rommen gamle skole på Sovner.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 51

«herfra gaar Grændsen 67 Fod langs sidstnævnte Vei til No. 51, der sættes ved Hjørnet af Stenmuren, der danner Grændsen mellem Mailund og Sindsen, …»

Står inne på gårdsplassen til eiendommen Tronheimsveien 170.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 52

«hvorefter Linien følger dette Stengjerde til No. 52, der sættes ved dettes Sammenstød med en Vei, der fører op til Mailund;»


Steinen er tapt.

Grensestein 53

«herfra videre i ret Linie 727 Fod til No. 53, der sættes der, hvor Grændsen mellem Mailund og Sindsen træffer et Trægjerde ved en Vei, der fører til Thorshoug.»


Steinen er tapt.

Grensestein 54

«Herfra gaar Grændsen i ret Linie til No. 57 med følgende Afstande: mellem No. 53 og 54 425 Fod, »


Steinen er tapt.

Grensestein 55

«mellem No. 54 og 55 1328 Fod,»


Steinen er tapt.

Grensestein 56

«mellem No. 55 og 56 903 Fod, idet bemærkes, at sidstnævnte Punkt ligger i nordøstre Hjørne af Sandakerjordets Gjerde, …»


Steinen er tapt.

Grensestein 57

«mellem No. 56 og 57 300 Fod.»


Steinen er tapt.

Grensestein 58

«Her bøier Linien i vestlig Retning, og gaar 507 Fod til No. 58, der sættes i sydøstre Hjørne af Storo Skoles Have; …»


Steinen er tapt.

Grensestein 59

«herfra videre i ret Linie følgende Delet mellem Sandaker og Lillo 583 Fod til No. 59 …»

Foto: Oslo Museum 1961.
Steinen er tapt.

Grensestein 60

«hvorfra den i sydlig Retning følger Veien mellem Sandaker og Lillo 105 Fod til No. 60 …»


Steinen er tapt.

Grensestein 61

«herfra fremdeles langs Grændsen mellem nysnævnte Gaarde til No. 61, der sættes i Elvekanten ved Delepælen mellem samme Gaarde.»


Steinen er tapt.

Grensestein 62

«Derefter danner Akerselven Grændsen opover indtil No. 62, der sættes paa dens vestre Bred i Forlægningen af Delet mellem Gaardene Bjølsen og Bakke, …»


Steinen er tapt.

Grensestein 63

«hvilket Dele fremdeles følges til Maridalsveien, hvor No. 63 sættes.»

Sto vis à vis Maridalsveien 252. På fortauet til høyre på bildet.

Foto:

Grensestein 64

«Herfra gaar Grændsen i sydlig Retning over Veien til No. 64, der sættes i Gjerdet paa vestre Side af denne, 26 Fod søndenfor Hjørnet;»

Sto utenfor Maridalsveien 252. Utenfor gjerdet til venstre på bildet.
Foto:

Grensestein 65

«herfra i ret Linie til No. 65, der sættes 86 Fod fra No. 64 og 33 Fod fra Reberbanens søndre Langvæg.»

Står inne på en eiendom (barnehage) i Maridalsveien 254.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 66

«Fra det saaledes bestemte Punkt gaar Linien ret indtil No. 68 med følgende Afstande: mellem No. 65 og 66 1242 Fod, …»

Steinen er tapt.

Grensestein 67

«mellem No. 66 og 67 911 Fod …»

Sto opprinnelig ved Voldsløkka. Står nå innenfor gjerdet i Hjemmets kolonihage, mot Kongsvingergata.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 68

«og mellem No. 67 og 68 1001 Fod; sidstnævnte Nummer sættes i Skjæringspunktet mellem den gamle Bygrændse og Taasenbækken Sydvest for Voldsløkken.»

Står inne på Nordre gravlund mot Uelands gate.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 69

«Herfra følger Grændsen Taasenbækken indtil No. 69, der sættes i Overskjæringspunktet af denne med Dannevigsveiens Vestside; …»

Steinen er tapt.
Foto:

Grensestein 70

«herfra langs den gamle Bygrændse indtil No. 70, der sættes ved Gedemyrsveien i Forlængningen af Kirkeveiens søndre Grøftekant, …»

Står i krysset Kirkeveien og Geitemyrsveien.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 71

«herfra fremdeles langs Gedemyrsveien 400 Fod til No. 71, der sættes ved denne Veis Vestside.»


Steinen er tapt.

Grensestein 72

«Her bøier Grændsen i vestlig Retning ret over til det Hjørne i den gamle Bygrændse (nu No. 73), der ligger ved en Bæk i Sydost for Adamsstuen, med følgende Afstande: mellem No. 71 og 72 940 Fod …»

Står i hagen, ved et tørkestativ, på baksiden av Eugéne Hanssens gate 1.
Foto: Petter Heier.

Grensestein 73

«og mellem 72 og 73 421 Fod, …»

Sto opprinnelig på Lindern, men ligger nå henslengt inne på eiendommen Geitmyra.
Foto: Faksimile A-magasinet 27. mai 1933.

Grensestein 74

«og herfra følgende den gamle Bygrændse til No. 74, der sættes ved Uldevoldsveien 30 Fod fra dennes Sammenløb med Veien, der fører op til store Adamsstuen.»

Steinen ble flyttet til bakgården i Akersgaten 55.
Hvor den ble av etter 1994 vet vi ikke.

Grensestein 75

«Herfra følger Grændsen Ullevoldsveiens nordre Side til No. 75, der sættes i Krydset af Kirkeveien og Blindernveien lige i Kirkegaardsmuren.»

Foto: Faksimile A-magasinet 27. mai 1933.
Steinen er tapt.

Grensestein 76

«Herfra følges Kirkeveiens vestre Side til No. 76, der sættes ved denne Vei i Delet mellem vestre Akers Præstegaard og Majorstuen;»

Steinen er tapt.

Grensestein 77

«herfra følger Delet mellem nævnte Eiendomme 335 Fod til No. 77, der sættes ved Blindersbækken, …»

Steinen er tapt.

Grensestein 78

«hvilken Bæk nu følges over No. 78, der sættes paa Bogstadveiens Bro over samme, »

Sto i Bogstadveien (nå Sørkedalsveien), utenfor Majorstua skole.
Foto: Nasjonalbiblioteket.
Steinen er tapt.

Grensestein 79

«til No. 79, der sættes ved nævnte Bæks Udløb i Frognerelven.»

Steinen er tapt.

Grensestein 80

«Derefter gaar Grændsen efter denne Elv over No. 80, der sættes paa Broen, der Drammensveien fører over samme,»

Steinen ble flyttet til bakgården i Akersgaten 55.
Hvor den ble av etter 1994 vet vi ikke.

Grensestein 81 – er tapt

«indtil dens Udløb i Frognerkilen – No. 81 idet den, hvor Elven deler sig, følger dens vestre Løb.»

Steinen er tapt.