Christiania by ble grunnlagt av kong Christian IV etter at gamle Oslo ble bortimot totalt ødelagt av brann i 1624. Den nye byen ble lagt inn under murene på Akershus festning fordi den der var lettere å forsvare. Byen ble befestet med voller. Området ble anlagt med et sterkt rektangulært gatenett som i hovedtrekkene har overlevt like til i dag.
  Etter en stor brann i 1686 ble vollene fjernet og byen utvidet og omregulert. Folketallet økte kraftig på 1800-tallet og det ble nødvendig med nye utvidelser. Byutvidelser ble gjennomført i 1859 og 1878. Grensen som ble satt i 1878 holdt seg uforandret helt til 1948, da det igjen ble foretatt en utvidelse.

I «Aktstykker vedkommende Christiania Kommune i Aaret 1878», kan vi lese:

Dokument No. 9. (1878).

Extrakt-Udskrift

af den under 24de December 1877 naadigst
approberte Grændse-Forretning for Christiania By.
  Aar 1877 den 25de August sammentraadte paa Byskriverens Kontor den til at opgaa Grændserne mellem Christiania og Aker ved kongelig Resolution
af 13de Juli 1877 udnævnte Kommission, bestaaende af Byskriver i Christiania Anton Blumenthal Petersen, Kaptein Thorkil Berg Bang samt Gaardbrugerne John Brandt og Carl Jocumsen Sogn. — Hvorda! Kommissionens Medlem, Kaptein Bang meddelte, at han efter Samraad med Byskriver Petersen foreløbig i 4 Dage har med 2 Assistenter i Marken opgaaet Grændsen indtil Lilletøien for at finde de i Loven bestemte Punkter, hvilken foreløbige Undersøgelse har vist sig at være nødvendig, da flere at Mærkerne vare borttagne, saa at deres Plads kun ved Operationer med Maalebord kunde gjenfindes.

Se nye sider med grensesteiner fra 1878.

Se nye sider med byggebeltesteiner fra 1878.

Se noen grensesteiner fra 1859.